برگزاری مسابقه تیراندازی رشته اسپورتینگ

برگزاری مسابقه تیراندازی رشته اسپورتینگ

برگزاری مسابقه تیراندازی رشته اسپورتینگ

توسط کانون شکار، تیراندازی و دوستداران طبیعت ایران
و همکاری و حمایت مالی سیامک حبیبی
زمان برگزاری مسابقه : روز دوشنبه مورخ 1402/03/15
ساعت 15
مکان برگزاری : باشگاه شهید حاج قاسم سلیمانی (مهام)

با حضور خود در گسترش و رونق این رشته ورزشی مشارکت نمائیم.

https://www.instagram.com/p/CtCBUYxNmsI/?igshid=MzRlODBiNWFlZA